KONWENCJA ADR

ADR (skrót od L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja traktująca o przewozie ładunków oraz materiałów niebezpiecznych. Pierwowzór umowy został sporządzony w Genewie 30 września 1957 roku. Polska przystąpiła do konwencji (ostatecznie ratyfikując jej zapisy) w roku 1975. Umowa o przewozie ładunków ADR nowelizowana jest co dwa lata, w każdy rok nieparzysty.

Czy wiesz z czego składa się umowa o przewozie ładunków ADR?

Głównym i najważniejszym dokumentem jest Umowa Właściwa. Jej integralną część stanowią dwa załączniki zwane „A” i B„.

Załącznik A zawiera informacje na temat klasyfikacji materiałów niebezpiecznych względem stopnia wynikającego z ich przewozu zagrożenia. Zaliczamy do nich:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Gazy
 • Materiały ciekłe zapalne
 • Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Materiały samozapalne
 • Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • Materiały utleniające
 • Nadtlenki organiczne
 • Materiały trujące
 • Materiały zakaźne
 • Materiały promieniotwórcze
 • Materiały żrące
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Załącznik B z kolei traktuje o:

 • warunkach przewozu ładunków ADR
 • wymagalnych warunkach technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu ładunków ADR
 • warunkach technicznych przyczep, cystern oraz kontenerów stanowiących integralną część pojazdów do przewozu ładunków ADR
 • warunkach oznakowania pojazdów i ich podzespołów
 • zakazach ładowania poszczególnych rodzajów materiałów w jednym pojeździe
 • wymaganiach dotyczących uczestników biorących udział w przewozie ładunków ADR
 • wymagalnej dokumentacji przy przewozie ładunków ADR.

Usługi ADR w Polsce

Nasza firma świadczy usługi z zakresu przewozu ładunków ADR w Olsztynie od 2010 roku. Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich przepisów znajdujących się w zapisach o transporcie i spedycji w kraju oraz w omawianej konwencji. Na podstawie własnych informacji przedstawiamy więc Państwu informacje dotyczące polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

Jakie Państwa obowiązuje umowa o przewozie ładunków ADR?

Zgodnie z informacjami, które posiadamy do konwencji na dzień dzisiejszy przystąpiło aż 48 państw. Są to:

 • Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan,
 • Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
 • Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia, Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania, Holandia,
 • Irlandia, Islandia,
 • Kazachstan,
 • Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
 • Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia,
 • Niemcy, Norwegia,
 • Polska, Portugalia,
 • Rosja, Rumunia,
 • Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
 • Tadżykistan, Tunezja, Turcja,
 • Ukraina,
 • Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Ustawa Dz. U. 2011 Nr 277 poz. 1367

Polska Ustawa zawiera dokładnie zapisy dotyczące przewozu ładunków ADR. W poszczególnych jej rozdziałach zawarte są informacje na temat:

 • Przepisów ogólnych;
 • Przepisów dotyczących uczestników przewozu ładunków ADR;
 • Przepisów dotyczących innych osób uczestniczących w przewozie ładunków ADR;
 • Przepisów dotyczących doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu ładunków ADR;
 • Przepisów dotyczących dopuszczalnych środkach transportu materiałów ADR;
 • Przepisów dotyczących urządzeń ciśnieniowych biorących udział w transporcie ADR.

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca przewożący ładunki niebezpieczne?

Transport materiałów niebezpiecznych wymaga od kierowcy dużej odpowiedzialności, wiedzy, umiejętności oraz specjalistycznych uprawnień. Kierowca zobligowany jest do zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadkowości przy przewozie ładunków niebezpiecznych. Aby uzyskać stosowne uprawnienia kandydat musi ukończyć co najmniej 21 lat, uzyskać prawo jazdy kategorii C+E z oznaczeniem „95”, odbyć stosowny kurs kwalifikacyjny ADR, pozytywnie przedłożyć egzamin z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do właściwej pracy kandydat przechodzi również liczne badania lekarskie mające na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Leave a Comment

*

*

*Required fields Please validate the required fields